Chủ nhật,  21/07/2024

Đoàn thanh niên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nâng cao chất lượng hoạt động

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chi đoàn trường chính trị Hoàng Văn Thụ không ngừng lớn mạnh về các hoạt động phong trào cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tuy nhiên, công tác đoàn trong thời gian qua cũng còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: công tác tham mưu với cấp ủy, với Ban Giám hiệu nhà trường của Ban Chấp hành chi đoàn đôi khi còn hạn chế; do đặc thù một số đoàn viên thường xuyên phải đi giảng ở huyện dài ngày và tham gia các lớp tập huấn nên tham gia sinh hoạt còn hạn chế; sự đổi mới trong sinh hoạt đoàn chưa được toàn diện... Từ những hạn chế và yếu kém đó, ngày 24/12/2009 Đảng uỷ nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề “về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường giai đoạn 2010 - 2015” tập trung lãnh đạo hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên với mục tiêu chủ yếu như: 100% đoàn viên...

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Chi đoàn trường chính trị Hoàng Văn Thụ không ngừng lớn mạnh về các hoạt động phong trào cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tuy nhiên, công tác đoàn trong thời gian qua cũng còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: công tác tham mưu với cấp ủy, với Ban Giám hiệu nhà trường của Ban Chấp hành chi đoàn đôi khi còn hạn chế; do đặc thù một số đoàn viên thường xuyên phải đi giảng ở huyện dài ngày và tham gia các lớp tập huấn nên tham gia sinh hoạt còn hạn chế; sự đổi mới trong sinh hoạt đoàn chưa được toàn diện… Từ những hạn chế và yếu kém đó, ngày 24/12/2009 Đảng uỷ nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề “về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường giai đoạn 2010 – 2015” tập trung lãnh đạo hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên với mục tiêu chủ yếu như: 100% đoàn viên vững vàng về chính trị tư tưởng, tích cực học tập và công tác; 80% đoàn viên là đảng viên (trong đó 100% đoàn viên, giảng viên là đảng viên); trên 50% đoàn viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; có từ 2 đoàn viên trở lên thi đỗ sau đại học; 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Thanh niên tình nguyện mở đường giao thông nông thôn

Ảnh: Thúy Hường

Để thực hiện được những mục tiêu đó, Đảng uỷ nhà trường đã đề ra các phương hướng, nội dung lãnh đạo đối với công tác thanh niên nhà trường như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới công tác tổ chức, đào tạo – bồi dưỡng cán bộ; công tác phát triển Đảng; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng và đổi mới phương thức hoạt động của đoàn. Đồng thời, lãnh đạo các chi bộ, cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với chi đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của Đoàn khối cơ quan dân chính đảng tỉnh; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng uỷ đối với chi đoàn, sơ kết, tổng kết theo định kỳ. Ban Chấp hành chi đoàn chủ động tham mưu cho Đảng uỷ xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động mà Đảng uỷ, nhà trường và các tổ chức đoàn thể phát động và xây dựng chương trình hành động cụ thể, không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt, vận động đoàn viên tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào do chi đoàn phát động. Bình xét, giới thiệu những cá nhân tiêu biểu cho cấp uỷ xem xét kết nạp và tham gia đảm nhận các nhiệm vụ của Đảng uỷ, của nhà trường và các khoa phòng…

Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên của Đảng uỷ nhà trường đã tiếp tục tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có ý chí phấn đấu, nhiệt tình với phong trào đoàn, tích cực tham gia các hoạt động do chi đoàn phát động… tạo điều kiện cho đoàn thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành và cống hiến trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phạm Tuấn