Thứ năm,  25/07/2024

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,2%

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm sinh và làm tốt khâu tuyên truyền cũng như dịch vụ, nhất là 2 đợt của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ, năm 2009, toàn tỉnh có trên 41 ngàn người áp dụng các biện pháp tránh thai mới, đạt 98% kế hoạch. Nâng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các BPTT lên 82%, trong đó có 73% áp dụng các BPTT hiện đại.Theo thống kê của ngành Dân số, trong năm 2009 có 10.379 trẻ em được sinh ra, tương đương năm 2008. Trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 6,3%; so với năm 2008 giảm 1,2%. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên ở mức 8,8%0; tỷ lệ giảm sinh đạt 0,3%0. Đây là những tín hiệu đáng mừng sau khi Điều 10 Pháp Lệnh dân số được sửa và thực hiện Quyết định 21/2008 của UBND tỉnh về chính sách dân số trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao và giảm chưa mạnh. Nhiều trường hợp là cán bộ, đảng viên vẫn sinh con thứ...

Do thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm sinh và làm tốt khâu tuyên truyền cũng như dịch vụ, nhất là 2 đợt của chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ, năm 2009, toàn tỉnh có trên 41 ngàn người áp dụng các biện pháp tránh thai mới, đạt 98% kế hoạch. Nâng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các BPTT lên 82%, trong đó có 73% áp dụng các BPTT hiện đại.

Theo thống kê của ngành Dân số, trong năm 2009 có 10.379 trẻ em được sinh ra, tương đương năm 2008. Trong đó tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 6,3%; so với năm 2008 giảm 1,2%. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên ở mức 8,8%0; tỷ lệ giảm sinh đạt 0,3%0. Đây là những tín hiệu đáng mừng sau khi Điều 10 Pháp Lệnh dân số được sửa và thực hiện Quyết định 21/2008 của UBND tỉnh về chính sách dân số trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn ở mức cao và giảm chưa mạnh. Nhiều trường hợp là cán bộ, đảng viên vẫn sinh con thứ 3.

TK