Thứ hai,  22/07/2024

Thành phố Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Năm 2009, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Lạng Sơn đã đạt được kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, kết quả này mở ra nhiều hứa hẹn cho việc xây dựng nền hành chính theo hướng minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp.Ngay từ những ngày đầu mới thành lập thành phố, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo thành phố Lạng Sơn đặc biệt quan tâm. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, chỉ đạo thực thi cải cách hành chính, gần đây nhất là Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo”. Đồng thời triển khai thực hiện cơ chế một cửa với 5 lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng nhà ở, tài nguyên-môi trường, chứng thực hộ tịch, lao động-thương binh và xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính Nhà nước, kế hoạch của tỉnh, của thành phố, năm 2009, thành phố Lạng Sơn đã...

Năm 2009, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Lạng Sơn đã đạt được kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, kết quả này mở ra nhiều hứa hẹn cho việc xây dựng nền hành chính theo hướng minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp.
Ngay từ những ngày đầu mới thành lập thành phố, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo thành phố Lạng Sơn đặc biệt quan tâm. Thành phố đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, chỉ đạo thực thi cải cách hành chính, gần đây nhất là Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo”. Đồng thời triển khai thực hiện cơ chế một cửa với 5 lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng nhà ở, tài nguyên-môi trường, chứng thực hộ tịch, lao động-thương binh và xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính Nhà nước, kế hoạch của tỉnh, của thành phố, năm 2009, thành phố Lạng Sơn đã đẩy mạnh cải cách hành chính ở các nội dung: cải cách về thể chế, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính. Xác định yếu tố “con người” có vai trò quan trọng trong cải cách hành chính nên đi đôi với việc nâng cao chất lượng các văn bản quản lý, điều hành, tăng cường phân cấp cho cơ sở, áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, thành phố đã ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số phòng, ban, đơn vị; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, cử 330 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn… qua đó nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời kỳ hội nhập. Với 100 biên chế công chức hành chính, 3 công chức dự bị, 1.555 biên chế sự nghiệp, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp cho từng cơ quan, đơn vị, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Trong năm, 100% các cơ quan, đơn vị của thành phố đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai tài chính; việc mua sắm, quản lý, sử dụng các trang thiết bị, tài sản công được thực hiện theo đúng định mức, chế độ quy định…
Nổi bật trong thành tựu thực hiện cải cách hành chính của thành phố Lạng Sơn năm vừa qua là việc triển khai “một cửa điện tử”- đưa vào hoạt động “Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả” với trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các dịch vụ hành chính công. Với bước đột phá này, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (được triển khai từ đầu năm 2004) được hiện đại hoá, chuyên nghiệp hoá. Người dân và tổ chức đến giao dịch tại Trung tâm được phục vụ dịch vụ hành chính công hiện đại, công khai, dân chủ và bình đẳng đồng thời có thể kiểm tra được tiến độ giải quyết hồ sơ của bộ phận “một cửa”. Còn lãnh đạo thành phố có thể giám sát hoạt động của Trung tâm, nắm được tiến độ giải quyết hồ sơ cũng như thái độ, cung cách phục vụ của cán bộ, công chức để từ đó kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, phòng ngừa sai sót trong quá trình giải quyết công việc. Cùng với hoạt động của bộ phận “một cửa” ở các xã, phường, “một cửa điện tử” tại UBND thành phố Lạng Sơn đã góp phần giải quyết thủ tục hành chính theo hướng giản đơn, rút ngắn thời gian giải quyết, góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ, công chức. Năm 2009, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố đã tiếp nhận 14.118 hồ sơ, trong đó đã trả kết quả cho 13.954 hồ sơ, thu gần 571 triệu đồng phí và lệ phí, trong số các hồ sơ đã trả kết quả thì tỷ lệ trả đúng hẹn đạt 99,64%. Còn tại các xã, phường, bộ phận “một cửa” cũng đã tiếp nhận và trả kết quả cho 65.934 hồ sơ với 100% trả kết quả đúng hẹn, thu trên 556 triệu đồng phí và lệ phí.
Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2009, đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính là tiền đề để thành phố Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo” nói riêng và chương trình tổng thể về cải cách hành chính Nhà nước nói chung. Năm 2010, cùng với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức…., thành phố sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giao dịch tại bộ phận “một cửa” từ thành phố đến xã, phường và thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trên một số lĩnh vực có điều kiện, góp phần xây dựng nền hành chính ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

Bảo Vy