Thứ hai,  22/07/2024

Chủ động phòng, chống sâu róm thông thế hệ 4

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay, sâu non sâu róm thông thế hệ 4 của năm 2009 sau một thời gian qua đông trú ẩn tại các kẽ, vỏ thân cây hiện đang ra rộ và tiếp tục gây hại với mật độ phổ biến từ thấp đến trung bình; có nơi mật độ cục bộ rất cao. Văn Lãng phòng trừ sâu rómCụ thể, tại Văn Lãng diện tích nhiễm sâu róm thông là 890 ha. Mật độ thấp 15 -20 con/cây, trung bình 70 -80 con/cây, cục bộ 150 -200con/cây; tại Đình Lập mật độ 400-500con/cây, mật độ nhộng 3 - 4 con/cây. Các huyện khác mật độ thấp 5-15con/cây, trung bình 30 - 40 con/cây, cao 60-100 con/cây. Trước tình hình đó, cơ quan chuyên môn và các địa phương cần có các biện pháp tích cực, chủ động ngăn chặn không cho sâu róm phát sinh và gây hại trên diện...

Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, hiện nay, sâu non sâu róm thông thế hệ 4 của năm 2009 sau một thời gian qua đông trú ẩn tại các kẽ, vỏ thân cây hiện đang ra rộ và tiếp tục gây hại với mật độ phổ biến từ thấp đến trung bình; có nơi mật độ cục bộ rất cao.Văn Lãng phòng trừ sâu róm

Cụ thể, tại Văn Lãng diện tích nhiễm sâu róm thông là 890 ha. Mật độ thấp 15 -20 con/cây, trung bình 70 -80 con/cây, cục bộ 150 -200con/cây; tại Đình Lập mật độ 400-500con/cây, mật độ nhộng 3 – 4 con/cây. Các huyện khác mật độ thấp 5-15con/cây, trung bình 30 – 40 con/cây, cao 60-100 con/cây. Trước tình hình đó, cơ quan chuyên môn và các địa phương cần có các biện pháp tích cực, chủ động ngăn chặn không cho sâu róm phát sinh và gây hại trên diện rộng.


Vũ Lê Minh