Thứ ba,  16/07/2024

Xã Sơn Hà biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm (2000-2010) phong trào TDĐKXDĐSVH

LSO-Sáng ngày 6/4/2010, HĐND, UBND xã Sơn Hà (Hữu Lũng) đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010 và tổng kết 10 năm (2000-2010) phong trào TDĐKXDĐSVH. Qua 5 năm (2006 – 2010) phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/năm; hàng năm có 80%-90% đạt Làng văn hóa, cơ quan văn hóa đạt 100%; phong trào xóa nhà tranh tre dột nát, bảo vệ môi trường, giáo dục y tế được chú trọng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XDĐSVH giai đoạn 2000-2010 đã tạo ra nhiều phong trào trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống các tệ nạn xã hội…đã khơi dậy và phát huy được truyền thống, ý thức tự giác, sáng tạo của quần chúng nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Nhân dịp...

LSO-Sáng ngày 6/4/2010, HĐND, UBND xã Sơn Hà (Hữu Lũng) đã tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010 và tổng kết 10 năm (2000-2010) phong trào TDĐKXDĐSVH.
Qua 5 năm (2006 – 2010) phát động và thực hiện phong trào thi đua yêu nước đã tạo được sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/năm; hàng năm có 80%-90% đạt Làng văn hóa, cơ quan văn hóa đạt 100%; phong trào xóa nhà tranh tre dột nát, bảo vệ môi trường, giáo dục y tế được chú trọng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XDĐSVH giai đoạn 2000-2010 đã tạo ra nhiều phong trào trong phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống các tệ nạn xã hội…đã khơi dậy và phát huy được truyền thống, ý thức tự giác, sáng tạo của quần chúng nhân dân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương.
Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Sơn Hà đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006- 2010 và cử 1 tập thể, 2 cá nhân đi dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện.

Đỗ Hoạt