Chủ nhật,  21/07/2024

Hội CCB huyện Bình Gia tập huấn công tác xoá đói giảm nghèo

LSO-Trong 03 ngày, từ 12 đến 14/04 năm 2010, Hội CCB huyện Bình Gia đã tổ chức lớp tập huấn về công tác xoá đói giảm nghèo và môi trường cho 130 cán bộ hội cơ sở là phó chủ tịch, chi hội trưởng cựu chiến binh của 20 xã, thị trấn trên địa bàn. Qua thời gian tập huấn, học viên được truyền đạt một số nội dung như: chủ trương của Đảng, Nhà nước, Hội CCB Việt Nam đối với công tác giảm nghèo và xoá nhà dột nát cho hội viên; kế hoạch giảm hộ nghèo và tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế vươn lên làm giàu hợp pháp; vai trò nhiệm vụ, hoạt động của Ban xoá đói giảm nghèo cấp xã xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nghèo. Quán triệt Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị khoá IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; công tác quản lý môi trường cấp huyện và phong trào quần chúng bảo vệ môi trường;...

LSO-Trong 03 ngày, từ 12 đến 14/04 năm 2010, Hội CCB huyện Bình Gia đã tổ chức lớp tập huấn về công tác xoá đói giảm nghèo và môi trường cho 130 cán bộ hội cơ sở là phó chủ tịch, chi hội trưởng cựu chiến binh của 20 xã, thị trấn trên địa bàn.
Qua thời gian tập huấn, học viên được truyền đạt một số nội dung như: chủ trương của Đảng, Nhà nước, Hội CCB Việt Nam đối với công tác giảm nghèo và xoá nhà dột nát cho hội viên; kế hoạch giảm hộ nghèo và tạo điều kiện cho hội viên CCB phát triển kinh tế vươn lên làm giàu hợp pháp; vai trò nhiệm vụ, hoạt động của Ban xoá đói giảm nghèo cấp xã xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nghèo. Quán triệt Chỉ thị số 29 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị khoá IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; công tác quản lý môi trường cấp huyện và phong trào quần chúng bảo vệ môi trường; kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi; hướng dẫn nghiệp vụ vay vốn hỗ trợ việc làm, vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Thế Phương