Chủ nhật,  21/07/2024

Gần 1,6 tỷ đồng quy hoạch cấp nước tại Thừa Thiên – Huế

Ngày 28-4, Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phê duyệt gần 1,6 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch cấp nước trên điạ bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là nguồn kinh phí từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước tỉnh Thừa Thiên - Huế.Đến năm 2015, mục tiêu của Thừa Thiên - Huế phấn đấu đưa tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 80% dân số; đến năm 2020 đạt 90% dân số và đến năm 2030 đạt 95% dân số trên địa bàn tỉnh với nhu cầu cấp nước đảm bảo các quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD.Thừa Thiên -Huế sẽ hoàn thành và trình duyệt Quy hoạch này trước tháng 8-2011, thể hiện bằng các sản phẩm cụ thể: bản đồ vị trí và mối quan hệ vùng tỷ lệ 1/100.000; bản đồ nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác nguồn nước toàn tỉnh; bản đồ hiện trạng hệ thống cấp...

Ngày 28-4, Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt gần 1,6 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ quy hoạch cấp nước trên điạ bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là nguồn kinh phí từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và cấp nước tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đến năm 2015, mục tiêu của Thừa Thiên – Huế phấn đấu đưa tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 80% dân số; đến năm 2020 đạt 90% dân số và đến năm 2030 đạt 95% dân số trên địa bàn tỉnh với nhu cầu cấp nước đảm bảo các quy định theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2008/BXD.

Thừa Thiên -Huế sẽ hoàn thành và trình duyệt Quy hoạch này trước tháng 8-2011, thể hiện bằng các sản phẩm cụ thể: bản đồ vị trí và mối quan hệ vùng tỷ lệ 1/100.000; bản đồ nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác nguồn nước toàn tỉnh; bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước toàn tỉnh, bản đồ định hướng phát triển cấp nước toàn tỉnh tỷ lệ 1/50.000; một số thiết kế điển hình cho việc cấp nước vùng sâu, vùng xa, nơi không có điều kiện cấp nước qua hệ thống mạng ống cấp nước…

Theo Nhandan