Chủ nhật,  21/07/2024

Quy định mới về tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia

Theo Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THPT đạt chuẩn quốc gia phải có đủ các khối lớp của cấp học, có nhiều nhất là 45 lớp, mỗi lớp có không quá 45 học sinh; học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, xếp loại khá đạt từ 35% trở lên; ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở.Thông tư 06/2010/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, ngoài tiêu chí về lớp học và giáo viên nói trên, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng của trường phải đạt tiêu chuẩn quy định được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên. Trường có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy...

Theo Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THPT đạt chuẩn quốc gia phải có đủ các khối lớp của cấp học, có nhiều nhất là 45 lớp, mỗi lớp có không quá 45 học sinh; học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, xếp loại khá đạt từ 35% trở lên; ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở.

Thông tư 06/2010/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, ngoài tiêu chí về lớp học và giáo viên nói trên, hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng của trường phải đạt tiêu chuẩn quy định được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên. Trường có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Một năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tối thiểu nhà trường phải có tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%; học sinh xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên, xếp loại khá đạt từ 35% trở lên, xếp loại yếu, kém không quá 5%; về hạnh kiểm, học sinh xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên, xếp loại yếu không quá 2%.

Ngoài ra, trường phải được đánh giá xếp loại tốt về tiêu chuẩn ‘’Trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ trong năm học liền trước khi công nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương.

Về cơ sở vật chất, đối với những trường trung học được thành lập trước năm 2002 phải bảo đảm: Các trường nội thành, nội thị và các vùng khó có diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/học sinh trở lên; Các trường khu vực nông thôn có diện tích sử dụng ít nhất từ 10m2/học sinh trở lên.

Quy chế cũng quy định rõ hồ sơ, quy trình tổ chức công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia sau thời hạn 5 năm.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4 năm 2010.
Theo Nhandan