Chủ nhật,  21/07/2024

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp, ĐHCĐ Vật lý, Hóa học, Sinh học năm 2010

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT vừa ban hành Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH-CĐ 2010. Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc Cấu trúc của 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.Cấu trúc đề thi đã được Bộ GD-ĐT rà soát và chỉnh sửa cho phù hợp với kỳ thi 2010CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝA. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT:I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:Nội dungsố câuDao động cơ6Sóng cơ4Dòng diện xoay chiều7Dao động và sóng điện từ2Sóng ánh sáng5Lượng tử ánh sáng3Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô5II. Phần riêng (8 câu): Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc BA. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):- Động lực học vật rắn: 4 câu- Các nội dung: Dao động cơ;...

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT vừa ban hành Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH-CĐ 2010. Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc Cấu trúc của 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Cấu trúc đề thi đã được Bộ GD-ĐT rà soát và chỉnh sửa cho phù hợp với kỳ thi 2010

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

A. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT:

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:

Nội dung

số câu

Dao động cơ

6

Sóng cơ

4

Dòng diện xoay chiều

7

Dao động và sóng điện từ

2

Sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

3

Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô

5

II. Phần riêng (8 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu

– Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

– Động lực học vật rắn: 4 câu

– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

Cấu trúc Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

Nội dung

số câu

Dao động cơ

8

Sóng cơ

4

Dòng điện xoay chiều

9

Dao động và sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

6

Lượng tử ánh sáng

4

Hạt nhân nguyên tử

5

B. Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ:

I- Phần chung cho tất cả thí sinh 40 câu:

Nội dung

số câu

Dao động cơ

7

Sóng cơ

4

Dòng điện xoay chiều

9

Dao động và sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

5

Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô

6

III. Phần riêng (10 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động; sóng điện từ: 6 câu

– Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B- Theo chương trình Nâng cao (10 câu):

– Động lực học vật rắn: 4 câu

– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

A: Đề thi tốt nghiệp THPT:

I. Phần chung cho tất cả thí sinh 32 câu:

Nội dung

số câu

Este, lipit

2

Cacbonhidrat

1

Amin, Amino Axit, Protein:

3

Polime, vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

3

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

6

Sắt, Crom; các hợp chất của chúng

3

Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

6

II: Phần riêng

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

Nội dung

số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat

2

Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:

2

Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

2

Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

Nội dung

số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat

2

Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:

2

Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

2

Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B. Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

Nội dung

số câu

Este, lipit

3

Cacbonhidrat

2

Amin, Amino Axit, Protein

4

Polime, vật liệu polime

2

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

4

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

7

Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng

4

Phân biệt một số chất vô cơ

1

Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

6

C. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

Nội dung

số câu

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học

2

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học

2

Sự điện li

1

Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng

3

Đại cương về kim loại

2

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

5

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông:

6

Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon

2

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

2

Anđehit, xeton, axit cacbonxylic

2

Este, lipit

2

Amin, amino axit, protein

3

Cacbonhidrat

1

Polime, vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông

6

II- Phần riêng:

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

Nội dung

số câu

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

Anđehit, xeton, axit cacbonxylic

2

Đại cương về kim loại:

1

Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng

2

Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

Amin, amino axit, protein

1

B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):

Nội dung

số câu

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

Anđehit, xeton, axit cacbonxylic

2

Đại cương về kim loại

1

Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng

2

Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

Amin, amino axit, protein

1

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

A. Đề thi tốt nghiệp THPT: (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút).

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

2

2

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

8

0

0

Di truyền học quần thể

2

0

0

Ứng dụng di truyền học

2

1

1

Tổng số

21

3

3

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

0

0

Cơ chế tiến hoá

4

2

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

1

0

0

Tổng số

6

2

2

Sinh thái học

Sinh thái học cá thể

1

1

0

Sinh thái học quần thể

1

1

Quần xã sinh vật

2

1

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1

1

1

Tổng số

5

3

3

Tổng số câu cả ba phần

32

(80%)

8

(20%)

8

(20%)

B. B. Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút).

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

9

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

9

Di truyền học quần thể

2

Ứng dụng di truyền học

2

Di truyền học người

2

Tổng số

24

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

Cơ chế tiến hoá

6

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

1

Tổng số

8

Sinh thái học

Cá thể và quần thể sinh vật

4

Quần xã sinh vật

2

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

2

Tổng số

8

Tổng số câu cả ba phần

40

C. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ: (Số lượng 50 câu, thời gian 90 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

9

2

2

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

9

2

2

Di truyền học quần thể

3

0

0

Ứng dụng di truyền học

2

1

1

Di truyền học người

1

1

1

Tổng số

24

6

6

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

2

0

Cơ chế tiến hoá

5

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

2

0

0

Tổng số

8

2

2

Sinh thái học

Sinh thái học cá thể

1

0

0

Sinh thái học quần thể

2

1

0

Quần xã sinh vật

2

0

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

3

1

1

Tổng số

8

2

2

Tổng số câu cả ba phần

40

(80%)

10

(20%)

10

(20%)


Theo Dantri