Thứ hai,  22/07/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 29/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 29/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 66,000 66,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 28/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 28/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 66,000 -2,000.0 -2.9 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 27/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Giá vàng hôm nay (27-2): Tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (27-2): Tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (27-2): Ngược chiều với diễn biến trầm lắng trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng mạnh lên quanh 79 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước hôm nay Giá vàng trong nước tăng mạnh lên quanh 79 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 26/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 26/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 25/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 25/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 24/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 24/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 23/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 23/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 22/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 22/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 21/2/2024
Bảng giá hàng hóa tại thị trường Lạng Sơn ngày 21/2/2024
Mã số Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng, giảm Mức % Giá bán lẻ 1 Thóc tẻ thường đồng/kg 12,000 12,000 0.0 0.0 2 Gạo tẻ thường (C) " 18,000 18,000 0.0 0.0 Gạo bao thai (ngon) ' 19,000 19,000 0.0 0.0 3 Thịt lợn hơi " 68,000 68,000 0.0 0.0 4 Thịt lợn...