Thứ năm,  25/07/2024

Năm 2015, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trong cả nước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong giai đoạn 2003-2008, cả nước có 48/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày đạt 36%; 88% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi trung học cơ sở (THCS) được nhập học; 9.010 trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở 10 nghìn 732 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 83,9%.Từ nay đến năm 2015, cả nước phấn đấu có khoảng từ 50 đến 60% số học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày; 100% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; cấp miễn phí sách giáo khoa cho 100% số học sinh diện chính sách, vùng khó khăn ở cấp tiểu học và...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trong giai đoạn 2003-2008, cả nước có 48/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tỷ lệ học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày đạt 36%; 88% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi trung học cơ sở (THCS) được nhập học; 9.010 trung tâm học tập cộng đồng được thành lập ở 10 nghìn 732 xã, phường, thị trấn, chiếm tỷ lệ 83,9%.

Từ nay đến năm 2015, cả nước phấn đấu có khoảng từ 50 đến 60% số học sinh tiểu học được học hai buổi/ngày; 100% số tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; cấp miễn phí sách giáo khoa cho 100% số học sinh diện chính sách, vùng khó khăn ở cấp tiểu học và THCS.
Theo Nhandan