Thứ ba,  16/07/2024

Đánh giá hiệu trưởng tối thiểu cần 2/3 cán bộ, giáo viên tham gia

Theo Hướng dẫn đánh giá xếp loại hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối thiểu phải có 2/3 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường được tham gia đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo các tiêu chí Chuẩn hiệu trưởng.Trong Hướng dẫn 430/BGDĐT-NGCBQLGD ban hành ngày 26- 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trước hết, hiệu trưởng phải tự đánh giá, xếp loại. Tiếp đến, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng dưới sự tổ chức của cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường. Lịch họp tổ chức góp ý, đánh giá phải được thông báo trước ít nhất một tuần để cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường sắp xếp dự họp và tối thiểu phải có 2/3 số người được góp ý và tham gia đánh giá dự họp. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường khi tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng và các góp ý của tập...

Theo Hướng dẫn đánh giá xếp loại hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tối thiểu phải có 2/3 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường được tham gia đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo các tiêu chí Chuẩn hiệu trưởng.

Trong Hướng dẫn 430/BGDĐT-NGCBQLGD ban hành ngày 26- 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trước hết, hiệu trưởng phải tự đánh giá, xếp loại.
Tiếp đến, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia góp ý và đánh giá hiệu trưởng dưới sự tổ chức của cấp ủy Đảng hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường. Lịch họp tổ chức góp ý, đánh giá phải được thông báo trước ít nhất một tuần để cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường sắp xếp dự họp và tối thiểu phải có 2/3 số người được góp ý và tham gia đánh giá dự họp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường khi tổng hợp kết quả đánh giá hiệu trưởng và các góp ý của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên cần lưu ý phân tích cụ thể, kĩ lưỡng các phiếu đánh giá hiệu trưởng thuộc loại kém; những ý kiến nhận xét trái chiều; những ý kiến chưa thống nhất giữa tự nhận xét đánh giá của hiệu trưởng và của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về hiệu trưởng để phân tích, nhận xét và góp ý cho hiệu trưởng.
Cuối cùng, thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý hiệu trưởng xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trưởng, kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và các nguồn thông tin xác thực khác, chính thức đánh giá, xếp loại hiệu trưởng.
Trường hợp không có sự thống nhất, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp hiệu trưởng có thể trao đổi với các đối tượng nêu trên, tham khảo thêm thông tin từ các nguồn khác trước khi đưa ra quyết định của mình. Kết quả đánh giá, xếp loại sẽ được thông báo tới hiệu trưởng và tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và lưu kết quả trong hồ sơ cán bộ, báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản.
Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng sẽ được dùng làm tư liệu cho việc xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của hiệu trưởng; sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển hiệu trưởng và đề nghị xem xét, xử lý đối với những hiệu trưởng chưa đạt Chuẩn; xét khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách đối với hiệu trưởng.
Theo Nhandan