Thứ sáu,  19/07/2024

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 11

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 11. Theo đó, quá trình xét tặng sẽ quan tâm các nhà giáo trực tiếp giảng dạy, giáo viên tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, các nhà giáo là người dân tộc thiểu số và nhà giáo nữ.Khi xét chọn danh hiệu NGND cho các nhà giáo đã được phong tặng NGƯT đủ sáu năm trở lên, cần bảo đảm các tiêu chuẩn NGND và phải tiếp tục giữ vững, phát huy ảnh hưởng của NGƯT, là giáo viên tiêu biểu có uy tín lớn ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội. Đối với nhà giáo đã về hưu, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo phải nộp về đơn vị công tác trước khi về hưu và thực hiện đầy đủ quy trình bốn bước, đủ số phiếu tín nhiệm và đủ số phiếu tán thành như quy định. Các nhà giáo lão thành hơn 70 tuổi tiêu biểu được xã hội tôn vinh, được giáo giới trong ngành tín nhiệm được đề nghị xét...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 11. Theo đó, quá trình xét tặng sẽ quan tâm các nhà giáo trực tiếp giảng dạy, giáo viên tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, các nhà giáo là người dân tộc thiểu số và nhà giáo nữ.

Khi xét chọn danh hiệu NGND cho các nhà giáo đã được phong tặng NGƯT đủ sáu năm trở lên, cần bảo đảm các tiêu chuẩn NGND và phải tiếp tục giữ vững, phát huy ảnh hưởng của NGƯT, là giáo viên tiêu biểu có uy tín lớn ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội. Đối với nhà giáo đã về hưu, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo phải nộp về đơn vị công tác trước khi về hưu và thực hiện đầy đủ quy trình bốn bước, đủ số phiếu tín nhiệm và đủ số phiếu tán thành như quy định. Các nhà giáo lão thành hơn 70 tuổi tiêu biểu được xã hội tôn vinh, được giáo giới trong ngành tín nhiệm được đề nghị xét đặc cách danh hiệu NGND, NGƯT…
Theo Nhandan